ایران

 bahoz3366    sabir

  • 0
  • 0
  • 0
0
    
0

معلم و مدرس زبان اصیل کوردی
ترجمە کردن نوشتەهای فارسی بە کوردی در زمینە فعالیت بازرگانی و تجاری با کوردستان عراق

@
   
954
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''